Forvaltningsloven

Bestemmelserne vedr. habilitet fremgår af kap. 2.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

Eksamensbekendtgørelsen, gældende pr. 15. januar 2020

Denne bekendtgørelse indeholder de vigtigste bestemmelser om censorernes, censorformandskabernes og uddannelsesinstitutionernes opgaver i forhold til prøverne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212486

NY Eksamensbekendtgørelse, gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863

NY Karakterbekendtgørelse, gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1125

NY Censorbekendtgørelse, gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458