Uddannelsesbekendtgørelsen, gældende pr. 12. juli 2022
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1127

Forvaltningsloven
Bestemmelserne vedr. habilitet fremgår af kap. 2.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

Eksamensbekendtgørelse, gældende pr. 1. september 2022
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863

Karakterbekendtgørelse, gældende pr. 1. september 2022
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1125

Censorbekendtgørelse, gældende pr. 1. september 2022
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458