Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

God censorskik

https://juracensor.dk/pdf/god-censorskik.pdf


Censorbekendtgørelsen, gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

Eksamensbekendtgørelsen, gældende i perioden 15. januar 2020 - 31. august 2022

Denne bekendtgørelse indeholder de vigtigste bestemmelser om censorernes, censorformandskabernes og uddannelsesinstitutionernes opgaver i forhold til prøverne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212486

Eksamensbekendtgørelsen, gældende pr. 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/863

Karakterbekendtgørelsen, gældende pr. 1. september 2015 - 31. august 2022

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998

Karakterbekendtgørelsen, gældende pr 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1125


Forvaltningsloven

Bestemmelserne vedr. habilitet fremgår af kap. 2.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411


Institutionsregister

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/institutionsregisteret


Engelsk oversættelse af karakterbekendtgørelsen

https://www.censor-it.dk/attachments/cms_file/attachment/123/Engelsk_overs_ttelse_af_karakterbekendtg_relsen.pdf

Øvrige

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Cirkulære om censorvederlag