Hvordan afvikles eksamen og hvad forventes af censor

Retningslinjer for afvikling af eksamen og forventninger til censor er tænkt som en inspiration til censor for at tydeliggøre rollen.

Forventninger til censor:

·         -  inden eksaminationens start at have orienteret sig grundigt i eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse om karaktergivning og beskrivelse af og retningslinjer for den konkrete eksamen.

·         -  at møde på uddannelsesstedet ca. mindst 15 min. før eksaminationens start.

·         -  ikke at diskutere bedømmelsesrelaterede spørgsmål med eksaminator inden voteringen.

·         -  at bidrage til at skabe en god relation mellem censor og eksaminator.

·         -  at indlede eksaminationen med at præsentation sig for den/de studerende.

·         -  at lytte, observere og kommunikere med åbenhed.

·         -  at være bevidst om sin rolle som censor, fx undlader fokus på egne holdninger og praksisnære værdier (faglige kæpheste).

·         -  at afklare sin rolle med eksaminator.

·         -  at være primært lyttende og ikke-eksaminerende, for herved at varetage opgaven som den fremgår af bekendtgørelsens §33:

1) tilse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser,

2) medvirke til og tilse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler,

3) medvirke til og tilse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer bedømmes pålideligt, ud fra overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

·         -  at notere væsentlige iagttagelser og forhold af betydning for vurderingen af den studerendes præstation.

·         -  som den første at udmelde sin vurdering af præstationen, hvorefter man i dialog med eksaminator arbejder mod en fælles bedømmelse.

·         - ved tilbagemelding give den studerende den opnåede karakter, samt en kort tilbagemelding på opgave og eksamination. Vejleder og eksaminator supplerer herefter.

·         -gemme sine notater i et år efter eksamen ifald der måtte opstå klagesager

 

Censorformandskabet for sundhedsplejerskeuddannelsen, april 2021